Hop til indhold
Højesteret

Ikke hjemmel til genoptagelse af kendelse om afvisning 
26-08-2010 

Sag 72/2010
 

Kendelse afsagt den mandag den 23. august 2010.

 

Advokat Keld Parsberg
påkærer
Østre Landsrets kendelse af 16. juli 2009

 

Ikke hjemmel til genoptagelse af kendelse om afvisning

Højesteret har stadfæstet en kendelse afsagt af Østre Landsret, der angik hjemlen til at genoptage en afgørelse på baggrund af nye oplysninger.

Kæremålet angik oprindelig advokatens salær i en forældremyndighedssag, som landsretten anså som for sent indgivet, jf. retsplejelovens § 394, stk. 1. Landsretten afviste derfor kæremålet ved en kendelse afsagt den 8. juli 2009. Advokaten anmodede herefter landsretten om at genoptage behandlingen af sagen, da kæremålet efter hans opfattelse var rettidigt. Landsretten afslog dette ved en kendelse afsagt den 16. juli 2009 under henvisning til, at der ikke var hjemmel i retsplejeloven til at genoptage kæremålet for landsretten. Endelig afviste landsretten, på baggrund af yderligere anmodninger fra advokaten, den 10. august 2009 at give oprejsningsbevilling i medfør af retsplejelovens § 394, stk. 2, 2. pkt. for kæremålet, der i mellemtiden var indbragt af advokaten for Procesbevillingsnævnet med henblik på tilladelse af kære til Højesteret.

Procesbevillingsnævnet gav den 13. oktober 2009 tilladelse til, at såvel kendelsen af 8. juli 2009 som kendelsen afsagt den 16. juli 2009 kunne indbringes for Højesteret. Advokaten indbragte herefter kendelsen af 16. juli 2009 for Højesteret, men vedlagde sammen kæreskriftet alene tilladelsen til kære af afgørelsen afsagt den 8. juli 2009. Højesteret afviste derfor kæremålet ved kendelse afsagt den 6. januar 2010. Advokaten anmodede herefter om, at Højesteret genoptog sagens behandling, og vedlagde til støtte herfor Procesbevillingsnævnets tilladelse til kære af afgørelsen afsagt den 16. juli 2009. Højesteret genoptog herefter kæremålet, og har nu behandlet advokatens kære af Østre Landsrets kendelse af 16. juli 2009. Højesteret stadfæstede afgørelsen med samme begrundelse som anført af landsretten. Højesteret bemærkede, at advokaten ikke havde kæret afgørelsen af 8. juli 2009 og tiltrådte, at landsretten ikke havde hjemmel til at genoptage denne afgørelse.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk