Hop til indhold
Højesteret

Ikke henstand med skattebetaling 
19-03-2014 

Sag 18/2012
 

Dom afsagt den 19. marts 2014.


A
mod
Skatteministeriet


Skatteyder havde ikke krav på henstand med betaling af skatter og afgifter på i alt ca. 154 mio. kr. i forbindelse med klage over skatteansættelsen

Højesteret udtalte, at en skatteyder, der klager over en skatteansættelse, som udgangspunkt skal meddeles henstand med betalingen under klagesagens behandling. Det gælder dog ikke, hvis det skønnes, at der er nærliggende fare for, at skatten ikke vil blive betalt, hvis der ydes henstand. Det forhold, at der ikke er en aktuel inddrivelsesmulighed, er ikke i sig selv til hinder for, at der kan gives afslag på henstand.

I den konkrete sag nåede Højesteret efter en samlet bedømmelse frem til, at henstand ville indebære en nærliggende fare for, at skatte- og afgiftskravet ikke ville kunne inddrives. Højesteret lagde vægt på, at A - efter at være blevet erklæret personlig konkurs - i mere end et år havde drevet uregistreret virksomhed uden løbende afregning af skat og moms. Endvidere lagde Højesteret vægt på, at A’s indkomst- og formueforhold var forbundet med stor usikkerhed, og at en del af skatte- og afgiftskravet vedrørte forhold, som der var en begrundet mistanke om, var forbundet med skattesvig af særlig grov karakter.

A havde derfor ikke krav på henstand med betalingen af skatte- og afgiftskravet.

Landsretten var nået til samme resultat.


 Læs hele dommen 

Til top Sidst opdateret: 19-03-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk