Hop til indhold
Højesteret

Ikke grundlag for forhøjelse af salær 
07-04-2015 

Sag 18/2015
 

Kendelse afsagt den 31. marts 2015   

 

A
mod
Alm. Brand Forsikring A/S

 

Ikke grundlag for forhøjelse af salær til beskikket advokat for landsretten

I en sag om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i anledning af en personskade tilkendte landsretten den beskikkede advokat et salær på 100.000 kr. + moms. Advokaten kærede afgørelsen med påstand om forhøjelse af salæret med henvisning til sagens værdi og arbejdets omfang.  

Højesteret udtalte, at der efter retsplejelovens § 334, stk. 2, tilkommer den beskikkede advokat et passende salær samt godtgørelse for udlæg. Højesteret henviste til, at der i Højesterets kendelse af 27. maj 1999 (UfR 1999 s. 1414) og i senere sager er fastslået, at salæret til en beskikket advokat i en civil sag i overensstemmelse med mangeårig praksis bør fastsættes med udgangspunkt i de vejledende salærtakster, der anvendes ved fastsættelse af sagsomkostninger, men således, at der – som hidtil – tillige kan tages hensyn til det opnåede resultat, sagens beskaffenhed og arbejdets omfang.

Højesteret fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at ændre landsrettens afgørelse vedrørende fastsættelse af salær og stadfæstede dermed landsrettens salærfastsættelse.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk