Hop til indhold
Højesteret

Ikke grundlag for at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 
20-01-2012 

Sag 92/2009

Dom afsagt den 20. januar 2012

Bjarne Jacewicz,
Dieter Bruhn,
Christian Hoeck,
Sigurd Jefsen Christensen,
Jürgen Lorenzen,
Uwe Boysen,
Kurt Andresen,
Niels Højmark Lund,
Frank Aafjes,
mod
Natur- og Miljøklagenævnet (tidligere Naturklagenævnet)

Ikke grundlag for at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

I 2001 vedtog Sønderjyllands Amt at ændre regulativet for Gammelå, således at der på stræk­ningen mellem Østergård st. 8224 og udløbet i Sydøstre Randkanal st. 12092 efter behov kunne foretages en ekstra grødeskæring inden den 15. maj. I 2004 meddelte Sønderjyllands Amt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, til den ekstra grødeskæring, jf. na­turbeskyttelseslovens § 65, stk. 3. Efterfølgende ændrede Naturklagenævnet amtets afgørelse til et afslag.

Lodsejerne til arealet omkring Gammelå indbragte sagen for domstolene med påstand om, at den ekstra grødeskæring ikke krævede dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, og at Naturklagenævnets afslag på dispensation skulle tilsidesættes.

Efter bevisførelsen fandt Højesteret, at den ekstra årlige grødeskæring ikke kunne anses for ”sædvanlige vedligeholdelsesarbejder” som nævnt i naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, og at Søn­derjyllands Amts ændring af regulativet for Gammelå herefter krævede dispensation fra na­turbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, jf. § 65, stk. 3. Endvidere fandt Højesteret ikke grundlag for at tilsidesætte Naturklagenævnets afgørelse.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 20-01-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk