Hop til indhold
Højesteret

Ikke grundlag for afgiftsfritagelse 
08-01-2016 

Sag 245/2014
 

Dom afsagt den 8. januar 2016

 

A
mod
Skatteministeriet

 

Betingelserne for at få momsfritagelse og godtgørelse for betalt registreringsafgift ved salg af brugte biler til andre EU-lande var ikke opfyldt

SKAT traf i september 2010 afgørelse om at forhøje momstilsvar og om at efteropkræve registreringsafgift fra A, der via sin enkeltmandsvirksomhed angiveligt havde solgt brugte biler uden moms til en række momsregistrerede købere i andre EU-lande. SKAT fandt det ikke godtgjort, at han opfyldte betingelserne for at undlade at beregne moms for salgene, idet SKAT ikke fandt det godtgjort, at der reelt havde fundet salg sted til de pågældende udenlandske købere. Endvidere medførte den manglende dokumentation for eksport af bilerne, at SKAT efteropkrævede den registreringsafgift for bilerne, som appellanten tidligere havde fået godtgjort.

Det følger af momslovens § 34, stk. 1, at fritagelse fra moms er betinget af, at varen transporteres til et andet EU-land, og at erhververen er momsregistreret i et andet EU-land. Det følger videre af SKATs momsvejledning, at sælgeren skal kunne dokumentere, at varerne faktisk er forsendt eller transporteret til et andet EU-land, og at dokumentation kan ske i form af transportfaktura, fragtbrev eller erklæring fra fragtfører eller speditør.

For så vidt angår registreringsafgift fremgår det af registreringsafgiftslovens § 7 b, at afgiften kan godtgøres, hvis køretøjet afmeldes fra motorregistret og udføres fra landet. Det følger af forarbejderne til registreringsafgiftsloven, at der ved udførsel til andre EU-lande skal fremlægges passende dokumentation i form af faktura, bevis på indregistrering eller andet, som skattemyndighederne skønner egnet som dokumentation.

Landsretten fastslog, at de slutsedler, der var fremlagt af A, ikke var tilstrækkelig dokumentation for at bilerne faktisk var udført fra Danmark, hvorefter appellanten ikke havde krav på afgiftsgodtgørelse. Endvidere slog landsretten fast, at betingelserne for momsfritagelse heller ikke var opfyldt.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom af de af landsretten anførte grunde.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk