Hop til indhold
Højesteret

Ikke godtgjort erhvervsevnetab på 60 procent som følge af færdselsuheld 
18-11-2014 

Sag 100/2013
 

Dom afsagt den 18. november 2014

 

A
mod
Alka Forsikring

 

Arbejdsskadestyrelsens udtalelse og lægefaglige erklæringer var ikke over for Retslægerådets udtalelse og sagens øvrige oplysninger tilstrækkelige til at godtgøre et erhvervs­evnetab på 60 procent som følge af et færdselsuheld

A var i 2003 udsat for et færdselsuheld, hvor han som fører af en personbil blev påkørt bagfra af et andet køretøj. Arbejdsskadestyrelsen vurderede i en vejledende udtalelse af 1. juli 2008 skønsmæssigt erhvervsevnetabet som følge af ulykken til 60 procent, og A fremsatte efterfølgende krav om erstatning over for sit forsikringsselskab. Der var udarbejdet flere lægeerklæringer om A’s skade, herunder i 2004, hvor en speciallæge i neurokirurgi vurderede, at A havde varige mén efter en piskesmældsskade, men at A overdrev sine helbredsmæssige gener. Forsikringsselskabet havde i 2008 foretaget skjulte optagelser af A, mens han arbejdede med bygningsrenovering. På baggrund af optagelserne og de foreliggende lægeerklæringer vurderede Retslægerådet i 2011, at den fysiske aktivitet, der fremgik af optagelserne, ikke var forenelig med det oplyste om A’s helbredstilstand. Retslægerådet vurderede endvidere, at det var lidet sandsynligt, at A’s varige gener hidrørte fra færdselsuheldet.

Spørgsmålet for Højesteret var, om A i lyset af Retslægerådets vurdering af de skjulte videooptagelser og årsagsforbindelsen mellem hans gener og færdselsuheldet havde ført bevis for et erhvervsevnetab på 60 procent.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at A ikke havde godtgjort, at hans erhvervsevne var nedsat med 60 procent som følge af færdselsuheldet. Højesteret lagde i denne forbindelse navnlig vægt på Retslægerådets erklæring og på, at denne ikke havde været forelagt Arbejdsskadestyrelsen. Som sagen var forelagt havde Højesteret ikke mulighed for at tage stilling til, om A havde lidt et erhvervsevnetab på mindre end 60 procent som følge af færdselsuheldet.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk