Hop til indhold
Højesteret

Ikke genoptagelse af udeblivelsesdom 
08-02-2011 

Sag 279/2010

Kendelse afsagt den torsdag den 3. februar 2011.

A
mod
Restaurant R v/B

Udeblivelsesdom kunne ikke genoptages i medfør af retsplejelovens § 367, stk. 1, 2. pkt.

Retsplejelovens § 367, stk. 1, 1. pkt. giver mulighed for genoptagelse af en udeblivelsesdom, når den dømte skriftligt anmoder herom inden 4 uger fra dommens afsigelse. I medfør af retsplejelovens § 367, stk. 1, 2. pkt. kan retten dog undtagelsesvis genoptage sagen, hvis begæring anmodning indgives senere, men inden ét år efter afsigelsen.

Kærende, A, havde til støtte for sin anmodning om genoptagelse anført bl.a., at det skyldtes svære personlige forhold, at hun ikke var fremkommet med begæringen før mere end 6 måneder efter dommens afsigelse, og at hun ikke skyldte det beløb, som hun var blevet dømt til at betale.

Landsrettens flertal anførte, at der henset til den lange periode, der var forløbet siden afsigelsen af udeblivelsesdommen, ikke var grundlag for undtagelsesvis at genoptage sagen i medfør af retsplejelovens § 367, stk. 1, 2. pkt. Landsrettens mindretal ville genoptage sagen og henviste som begrundelse herfor bl.a. til oplysningerne om As personlige forhold og den omstændighed, at der var uenigheden om opgørelsen af det krav, som A ved dommen var blevet dømt til at betale.

Højesteret fandt, at A ikke havde anført omstændigheder, som sandsynliggjorde, at hun ikke skulle være forpligtet til at betale det beløb, som hun ved udeblivelsesdommen var dømt til at betale B. Herefter og af de grunde, som var anført af landsrettens flertal, stadfæstede

Højesteret kendelsen.

Kæremålet var indbragt for Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Læs hele kendelsen.

 

Til top Sidst opdateret: 08-02-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk