Hop til indhold
Højesteret

Ikke fradrag for tab på aktier 
17-02-2014 

Sag 118/2012
 

Dom afsagt den 14. februar 2014

 

HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch
mod
Skatteministeriet

 

En tysk banks danske filial kunne ikke få fradrag for sit tab på en større aktiepost

I 2003 fusionerede to tyske banker og dannede HSH Nordbank AG. I den forbindelse ophørte den ene banks danske filial, og dens aktiver blev overdraget til en ny dansk filial, som blev etableret som led i fusionen, HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch. Blandt disse aktiver var en større aktiepost. Overdragelsen af disse aktier, der var såkaldte ”anlægsaktier”, skete med et tab i forhold til den oprindelige anskaffelsessum på ca. 128 mio. kr.

Spørgsmålet i denne sag var, om banken kunne fratrække dette tab i den skattepligtige indkomst. De danske skattemyndigheder ville ikke acceptere det.

Der var under sagen enighed om, at udenlandske selskabers faste driftssteder i Danmark – som den danske filial i denne sag – efter de dagældende danske regler uanset ejertid ikke var skattepligtige af for­tjeneste og tab på anlægsaktier. For selskaber hjemmehørende i Danmark gjaldt det samme kun, hvis salg fandt sted efter 3 års ejertid. I den foreliggende sag skete overdragelsen efter ca. 5 års ejertid.

Højesteret fastslog, at der ikke var tale om en EU-stridig forskelsbehandling af banken, da et selskab hjemmehørende i Danmark heller ikke ville have opnået fradragsret for tab på anlægsaktier ved salg efter mere end 3 års ejertid. Heller ikke Danmarks folkeretlige forpligtelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Tyskland kunne føre til, at der skulle gives banken tabsfradrag.

Højesteret nåede dermed til samme resultat som landsretten.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk