Hop til indhold
Højesteret

Ikke erstatning for uberettiget frihedsberøvelse 
22-11-2010 

Sag 30/2010

Kendelse afsagt den mandag den 22. november 2010.

Anklagemyndigheden
mod
Boet efter T

Ikke erstatning for uberettiget frihedsberøvelse

T blev i 2007 sigtet for brandstiftelse samt va­re­tægts­fængslet i surrogat i 54 dage. I 2008 blev der rejst tiltale mod ham. Kort efter afgik T ved døden. Påtale blev herefter opgivet i medfør af retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2.

Boet efter T fremsatte krav over for anklagemyndighe­den om betaling af 39.650 kr. i takst­mæssig godtgø­relse for ikke-økonomisk skade under henvisning til, at T’s frihedsberø­velse havde været ube­rettiget, jf. retsplejelovens § 1018 a. Anklagemyndigheden afviste imidlertid kravet, idet det ikke var fremsat inden T afgik ved døden, jf. retsplejelovens § 1018 g, jf. § 1018 e. Sagen blev herefter indbragt for dom­stolene, hvor byretten og landsretten tog ankla­gemyndighedens påstand om afvisning til følge. Med Procesbevillingsnævnets tilladelse blev sagen videreført i Højesteret.

Højesteret udtalte, at det i retsplejelovens § 1018 g udtrykkeligt er bestemt, at krav på godtgø­relse for ikke-økonomisk skade efter reglerne i kapitel 93 a falder i arv, når det er fremsat i overens­stemmelse med reglerne i § 1018 e. Det følger således uden videre af ordlyden af § 1018 g, at arvingerne efter en forurettet, som ikke inden sin død har fremsat noget krav på godtgørelse, ikke ved arv kan erhverve et sådant krav. Forarbejderne til bestemmelsen sam­menholdt med ændringen af erstatningsansvarslovens § 18, stk. 2, kunne ikke føre til et andet resultat.

Højesteret stadfæstede herefter landsret­tens kendelse.

Lær hele kendelsen. 

 

Til top Sidst opdateret: 02-12-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk