Hop til indhold
Højesteret

Ikke erstatning for hjertelidelse efter indtagelse af slankemiddel 
24-11-2011 

Sag 28/2009

Dom afsagt den 24. november 2011.

Servier Danmark A/S
mod
A

Ikke erstatning for hjertelidelse i forbindelse med indtagelse af slankemiddel

A indtog i årene 1988-1994 slankemidlet Isomeride og fik i december 1991 konstateret en hjerteklapfejl, som hun blev opereret for i 1993. I september 1997 suspenderede producenten, Servier i Frankrig, på eget initiativ salget af Isomeride, efter der i en videnskabelig artikel var rejst mistanke om, at produktet kunne forårsage hjerteklapsygdom.

A nedlagde over for Servier Danmark som produktansvarlig mellemhandler krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, dækning af medicinudgifter, svie og smerte samt varigt mén.

Højesteret slog indledningsvis fast, at produktansvarsloven fra 1989 skal anvendes i forhold til skadevoldende produkter, hvis det enkelte produkt er bragt i omsætning efter lovens ikrafttræden. På baggrund af Retslægerådets besvarelser i sagen fandt Højesteret, at der med rimelig videnskabelig sikkerhed kan antages at være en sammenhæng mellem indtagelse af dexfenfluramin (Isomeride) og udviklingen af hjerteklapsygdomme, men at der ikke forud for august 1997 var videnskabeligt grundlag for mistanke herom. Der var derfor tale om en udviklingsskade, således at Servier Danmark ikke var erstatningsansvarlig efter hverken den praksis, der var gældende før produktansvarslovens ikrafttræden, eller lovens § 7, stk. 1, nr. 4. Endvidere var der flere mulige årsager til A’s hjerteklaplidelse.

 Højesteret omgjorde hermed landsrettens afgørelse.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 24-11-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk