Hop til indhold
Højesteret

Ikke erstatning for erhvervsevnetab 
21-01-2016 

Sag 79/2015
 

Dom afsagt den 21. januar 2016

 

Ankenævnet for Patienterstatningen
mod
Boet efter A

Boet efter A, der havde fået tilkendt erstatning for As tabte arbejdsfortjeneste for en periode, hvor A som følge af en patientskade havde været uhelbredeligt syg og frem til han afgik ved døden, havde ikke også krav på erhvervsevnetabserstatning

A var blevet påført en patientskade, da det i 2004 ved en fejl ikke blev opdaget, at han havde kræft i binyrerne. Han blev sygemeldt i novem­ber 2008, og først herefter blev sygdommen opdaget. På det tidspunkt havde sygdommen spredt sig til andre organer, og A afgik ved døden i april 2009. As enke indgav på boets vegne en anmeldelse om patientskade til Pa­tientforsikringen (nu Patienterstatningen).

Patienterstatningen tilkendte boet efter A erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra sygemeldingen og frem til dødstidspunktet, og de efterladte fik tilkendt erstatning og godtgørelse. Patienterstatningen afslog at tilkende erstatning for tab af erhvervsevne.

Højesteret udtalte bl.a., at erstatning til en skadelidt for tab af arbejdsindtægter erstattes efter reglerne i erstat­nings­ansvarslovens § 2, der vedrører tabt arbejdsfortjeneste, og efter § 5, der vedrører erhvervsevnetab. Er­statning for tabt arbejdsfortjeneste ydes, indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen eller frem til det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes frem­tidige erhvervsevne. Hvis det må antages, at skadelidte vil lide et varigt erhvervsevnetab, kan der fra tidspunktet, hvor der er grundlag for at skønne over den fremtidige erhvervsevne, ydes erstatning efter § 5 til dækning af skadelidtes frem­tidige indtægtstab.

Højesteret fastslog, at Patienterstatningsmyndighederne ikke forud for As død havde haft grundlag for at skønne over hans fremtidige erhvervsevne, og at der med den tilkendte erstatning for tabt arbejdsfortjeneste var ydet fuld erstatning for det indtægtstab, som A havde lidt som følge af pa­tientskaden, og at der ikke var et fremtidigt indtægtstab, der kunne dækkes.

Højesteret ændrede herved landsrettens dom og frifandt Patienterstatningen for kravet om erhvervsevnetabserstatning.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk