Hop til indhold
Højesteret

Ikke direkte adgang til Højesteret for færøsk sag hvori landsretten havde afsagt kendelse som 2. instans. 
29-02-2016 

Sag 214/2015
 

Kendelse afsagt den 26. februar 2016

 

A
og
B
mod
Finansiel Stabilitet

 

En kendelse, der var afsagt af Østre Landsret som 2. instans, i en sag der havde verseret ved Retten på Færøerne i 1. instans, kunne ikke kæres direkte til Højesteret. Da Procesbevillings­nævnets tilladelse til kære ikke forelå, afvistes kæremålet.

Efter den færøske retsplejelovs § 392, stk. 1, 1. pkt., kan landsrettens afgørelser ikke kæres, medmin­dre sagen i den øvrige del af riget ville høre under behandling ved landsretten i 1. instans.

Sagen var indledt og realitetsbehandlet ved Retten på Færøerne. Da en i Danmark lignende sag var blevet henvist til behandling ved landsretten i 1. instans, jf. den danske retsplejelovs § 226, gjorde kæ­rende gældende, at også nærværende sag i den øvrige del af riget ville have hørt under behandling ved landsretten i 1. in­stans.

Højesteret fastslog, at ved forståelsen af reglen i den færøske retsplejelovs § 392, stk. 1, 1. pkt., skal der ikke lægges vægt på henvisningsreglen i den danske retsplejelovs § 226, idet dette forudsætter en konkret vurdering af den enkelte sag i relation til spørgsmålet om henvisning.

Landsrettens kendelse kunne derfor ikke kæres til Højesteret i medfør af den færøske retsplejelovs § 392, stk. 1, 1. pkt., hvorfor kære forudsatte Procesbevillingsnævnets tilladelse. Da en sådan tilladelse ikke forelå, afvistes kære­målet.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk