Hop til indhold
Højesteret

Ikke afvisning af anklagemyndighedens kontraanke 
12-05-2015 

Sag 14/2015
 

Kendelse afsagt den 11. maj 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Anklagemyndighedens kontraanke skulle ikke begrænses til forhold, som var omfattet af Ts anke

På ankefristens sidste dag ankede T byrettens dom til landsretten med påstand om formildelse. Anklagemyndig­heden kontraankede dommen til domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt til skærpelse.

T påstod anklagemyndighedens kontraanke afvist med henvisning til, at hans anke inden for 14 dage efter dommens afsigelse alene vedrører strafudmålingen, og at ankla­gemyndigheden under disse omstændigheder er afskåret fra at iværksætte anke, der også om­fatter spørgsmålet om skyld, efter udløbet af 14 dage efter dommens afsigelse.

Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at begrænse anklagemyndighedens mulighed for at kontraanke til skade for T til alene at vedrøre strafudmålingen i tilfælde, hvor Ts anke ikke omfat­ter bedømmelsen af beviserne for Ts skyld.

Da anklagemyndighedens kontraanke var iværksat inden for kontraankefristen blev Ts påstand om afvisning ikke taget til følge.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk