Hop til indhold
Højesteret

Ikke adgang til både at få nedslag i handelsværdien og til at beregne en passivpost 
13-04-2018 

Sag 138/2017
 

Dom afsagt den 13. april 2018

 

A
mod
Skatteministeriet

 

SKAT var berettiget til at foretage korrektion af den aftalte købesum for to landbrugsejendomme, som afveg væsentligt fra ejendommenes handelsværdi.

A købte i 2007 to landbrugsejendomme af sin morbror, B. Parterne aftalte skattemæssig succession efter reglerne i kildeskattelovens § 33 C, hvorved A påtog sig en latent skattebyrde. SKAT korrigerede de handelsværdier, som A havde aftalt med B, da den aftalte overdragelsessum ikke svarede til handelsværdien, og da det var SKATs opfattelse, at der var ydet en skattepligtig gave fra B til A.

Højesteret fastslog, at ved vurderingen af SKATs adgang til at korrigere de aftalte handelsværdier måtte A og B som nevø og morbror anses for at være interesseforbundne parter. Højesteret fastslog endvidere, at der forelå en væsentlig afvigelse mellem den aftalte købesum for de to ejendomme og ejendommenes værdi, og at SKAT havde været berettiget til at foretage korrektion af den aftalte overdragelsessum som sket.

Højesteret udtalte endvidere, at der ikke er adgang til både at få et nedslag i handelsværdien ved overdragelse med succession efter kildeskattelovens § 33 C og ret til at beregne en passivpost efter kildeskattelovens § 33 D, men at erhververen har krav på at få det største af de to nedslag i handelsværdien.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk