Hop til indhold
Højesteret

Hovedforhandling udsat 
29-04-2015 

Sag 15/2015
 

Kendelse afsagt den 29. april 2015


Sonnich Fryland
og
Tove Fryland
mod
Fredensborg Kommune


Udsættelse af hovedforhandling for at afvente overtaksationskommissions afgørelse

Fredensborg Kommune traf i 2006 afgørelse om at ekspropriere nogle grunde, der tilhørte Sonnich og Tove Fryland. Spørgsmålet om ekspropriationens gyldighed blev efterfølgende indbragt for domstolene. Fredensborg Kommune ønskede, at sagens hovedforhandling ved landsretten skulle udsættes for at afvente en overtaksationskommissions afgørelse om erstatningsudmåling i forbindelse med ekspropriationen.

En domstol kan udsætte behandlingen af en sag, når dette findes påkrævet, herunder for at afvente en administrativ eller retlig afgørelse, der vil kunne få indflydelse på sagens udfald.

Da vurderingen af værdiforringelsen for de af ekspropriationen berørte ejendomme kunne have betydning for landsrettens stillingtagen til, om Fredensborgs Kommunes ekspropriationsbeslutning var i strid med kravet om proportionalitet, fastslog Højesteret, at hovedforhandlingen skulle udsættes for at afvente overtaksationskommissionens afgørelse om erstatningsudmåling.

Landsretten var nået til samme resultat.


  Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 30-04-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk