Hop til indhold
Højesteret

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar 
04-09-2019 

Sag BS-40168/2018
 

Dom afsagt den 4. september 2019

 

Dansk Energi som mandatar for
X A/S
mod
Y A/S

 

Hovedentreprenøren Y ifaldt hæftelsesansvar for den skade, underentreprenøren Z havde forvoldt på X’s ledning i forbindelse med et gravearbejde

Ved en entreprisekontrakt indgået med bygherren, Ø A/S, havde hovedentreprenøren, Y A/S, påtaget sig at etablere bl.a. en ny trykledning over en strækning på ca. 10 km. Y havde herefter indgået aftale med Z ApS om, at dette selskab som underentreprenør skulle udføre arbejde med styret underboring for Y. Under udførelsen af arbejdet med styret underboring blev et kabel tilhørende tredjemand, X A/S, beskadiget.

For Højesteret angik sagen alene, om Y hæftede for den skade, som Z havde påført X ved arbejdet med underboringen (hæftelsesansvar).

Højesteret fandt bl.a., at der som udgangspunkt ikke påhviler en hovedentreprenør hæftelsesansvar for en selvstændigt virkende underentreprenørs skadegørende handlinger uden for kontraktforhold. Under de foreliggende omstændigheder, hvor der var tale om særligt risikobetonet arbejde, som Y havde engageret Z til at udføre for sig, havde Y imidlertid anledning til ved tilsyn og kontrol at begrænse og styre risikoen ved dette arbejde. Dette kunne ske bl.a. ved, at Y sikrede sig, at Z havde indhentet oplysninger om den nøjagtige placering af ledninger i jorden på det sted, hvor den styrede underboring skulle gennemføres. Endvidere kunne Y have sikret sig, at Z havde en forsikring, som dækkede ansvar for skade ved jordboringsarbejde.

Y var under disse omstændigheder nærmest til at bære risikoen for de skader, der skete på X’s kabel som følge af Z’s uforsvarlige underboring. Y hæftede derfor for betalingen af de udgifter, som herved blev påført X.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk