Hop til indhold
Højesteret

Hjemvisning på grund af manglende kontradiktion 
12-02-2016 

Sag 172/2015 og 173/2015
 

Kendelse afsagt den 11. februar 2016  

 

Foreningen Euro-Mediterranean Human Rights Network
mod
Mathiesen A/S

og

Foreningen Euro-Mediterranean Human Rights Network
mod
Mathiesen A/S

Kæresag om sagsomkostninger hjemvist til landsretten, fordi den indkærede part ikke havde fået underretning og ikke havde haft lejlighed til at udtale sig om kæremålet. Landsretten havde ikke hjemmel til at genoptage kæresagen.

Byretten havde afsagt dom i en sag anlagt af Foreningen Euro-Mediterranean Human Rights Network

(Euro-Med) mod Mathiesen A/S og havde i den forbindelse bestemt, at hver part skulle afholde egne sagsomkostninger. Mathiesen kærede sagsomkostningsafgørelsen til landsretten men sendte på grund af en intern misforståelse på advokatkontoret ikke kopi af kæreskriftet til Euro-Med. Byretten sendte kæremålet til landsretten, men orienterede på grund af en ekspeditionsmæssig fejl ikke parterne herom. Landsretten traf herefter afgørelse, hvorved landsretten bestemte, at Euro-Med skulle betale sagsomkostninger til Mathiesen.

Euro-Med anmodede landsretten om at genoptage kæresagen, idet Euro-Med’s advokat anførte, at han ikke havde modtaget noget i kæresagen, inden han modtog landsrettens kendelse. Landsretten afviste at genoptage kæresagen, idet landsretten anførte, at landsretten i den foreliggende situation ikke havde hjemmel til at genoptage kæresagen efter at have afsagt kendelse.

Højesteret ophævede landsrettens kendelse om sagsomkostninger og hjemviste kæresagen til fornyet behandling ved landsretten, idet Euro-Med ikke havde fået underretning om, at byrettens sagsomkostningsafgørelse var kæret til landsretten og således ikke havde haft lejlighed til at udtale sig til landsretten om kæremålet.

Højesteret tiltrådte, at landsretten i den foreliggende situation ikke havde hjemmel til at genoptage kæresagen efter at have afsagt kendelse.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk