Hop til indhold
Højesteret

Hjemmerøveri 
30-12-2013 

Sag 226/2013
 

Dom afsagt den 30. december 2013

Rigsadvokaten
mod
T1 og T2

Røveri var et egentligt hjemmerøveri og blev straffet med fængsel i 5 år

Sagen angik, om det røveri, som to rumænske statsborgere var fundet skyldige i, var omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen vedrørende egentlige hjemmerøverier, og hvad straffen skulle udmåles til.

Højesteret fastslog, at i modsætning til et indbrud, der udvikler sig til røveri, skal gerningsmanden ved egentligt hjemmerøveri have forsæt til at begå røveri senest på det tidspunkt, hvor den pågældende er trængt ind i det private hjem. Der er ikke i ordlyden af strafskærpelsesbestemmelsen eller i forarbejderne belæg for at antage, at der kræves bevis for forsæt i form af direkte forsæt eller sandsynlighedsforsæt. Hvis der er fornødent bevismæssigt grundlag, er forsæt i form af dolus eventualis tilstrækkeligt.

Højesteret fastslog endvidere, at forarbejderne til strafskærpelsesbestemmelsen må forstås sådan, at straffen for et egentligt hjemmerøveri som udgangspunkt skal fastsættes til fængsel i 5 år. Udmålingen af straffen må dog bero på en konkret vurdering af samtlige omstændigheder i sagen.

På grundlag af landsrettens bevisresultat fastslog Højesteret herefter, at landsretten havde anvendt forsætsbegrebet korrekt, og Højesteret tiltrådte, at det begåede røveri var et egentligt hjemmerøveri, som var omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen.

T1 og T2 blev straffet med fængsel i 5 år og udvist med indrejseforbud for bestandig.

Landsretten var nået til samme resultat.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 30-12-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk