Hop til indhold
Højesteret

Henvisning til landsretten 
29-12-2016 

Sag 251/2016
 

Kendelse afsagt den 23. december 2016

 

DONG Energy Sales & Distribution A/S
og
Radius Elnet A/S
mod
Transport- og Bygningsministeriet

 

Sag om, hvorvidt ledningsejer skulle betale for prøvegravninger, skulle behandles af landsretten som 1. instans.

DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S anlagde i maj 2016 sag mod Transport- og Bygningsministeriet vedrørende gyldigheden af en afgørelse, som ministeriet havde truffet den 12. november 2015. Ministeriet fastslog i afgørelsen, at det påhviler en ledningsejer at betale for prøvegravninger, som foretages med henblik på at fastslå den nøjagtige placering af nedgravede ledninger.

Byretten henviste sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten sendte imidlertid sagen tilbage til byretten med den begrundelse, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at sagen vil rejse fortolkningsspørgsmål af en sådan principiel karakter, at sagen bør kunne indbringes for Højesteret som 2. instans uden særlig tilladelse.

Højesteret fastslog, at sagen rejser et principielt spørgsmål om forholdet mellem ledningsejerloven og vejloven, som efter det oplyste må antages at kunne have betydning for en lang række andre sager, og at afklaringen af dette spørgsmål må antages at have en sådan generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen, at betingelserne for at henvise sagen til behandling ved landsretten er opfyldt.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk