Hop til indhold
Højesteret

Henvisning til landsretten 
16-12-2015 

Sag 233/2015
 

Kendelse afsagt den 15. december 2015   

 

NTC Parent S.a.r.l.
mod
Skatteministeriet

 

Sag om værdiansættelse af obligationsgæld skulle behandles af landsretten som første instans

Sagen angik den skattemæssige værdiansættelse i 2008 af NTC Parent S.a.r.l.’s virk­som­hedsobligationer i fremmed valuta efter lagerprincippet i den dagældende kursgevinstlov.

Højesteret fandt, at sagen rejser et principielt spørgsmål om, hvilke principper der gælder for værdiansættelsen af obligationsgæld efter lagerprincippet i den da­gældende kursgevinstlovs § 25, stk. 2, jf. § 33, stk. 1, og at afklaringen heraf må antages at have generel betydning for retsanvendelsen. Det var derfor med rette, at byretten i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1, havde hen­vist sagen til behandling ved landsretten. 

Landsretten havde afvist at behandle sagen som første instans.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk