Hop til indhold
Højesteret

Havneklagenævnet havde ikke handlet i strid med sin kompetence eller uden hjemmel i havneloven 
16-06-2011 

Dom 174/2009

Dom afsagt den 15. juni 2011.

Scandlines Danmark A/S
mod
Klagenævnet for tildeling af anløbsplads i havne

Biintervenienter: Norwegian Car Carriers (tidl. Eidsiva Rederi ASA) og Torghatten ASA (tidl. Fosen Trafikklag ASA)

Havneklagenævnet havde ikke handlet i strid med sin kompetence eller uden hjemmel i havneloven

Havneklagenævnet for tildeling af anløbsplads i havne (Havneklagenævnet) traf den 20. juni 2006 afgørelse om, at en tidligere i 1997 meddelt tilladelse for Eidsiva Rederi ASA til anløb af Rødby Havn, som ejes af Scandlines, fortsat var gældende. Den 9. november traf Havneklagenævnet afgørelse om Eidsivas adgang til havnen. Den 19. juni 2008 traf Havneklagenævnet afgørelse om, at Scandlines´ imødekommelse af E.ON AB’s ønske om anløb af Rødby Havn ikke nødvendiggjorde en tilbagekaldelse eller ændring af Havneklagenævnets afgørelse af 9. november 2006 om Eidsivas adgang til havnen.

Scandlines nedlagde for Højesteret påstand om, at Havneklagenævnet skulle anerkende, at de tre afgørelser var ugyldige, idet Havneklagenævnet havde handlet i strid med nævnets kompetence og uden hjemmel i havneloven. Havneklagenævnet nedlagde påstand om frifindelse.

Højesteret frifandt Havneklagenævnet med den begrundelse, at Havneklagenævnet skal sikre, at havne, hvortil der er offentlig adgang, modtager skibe i det omfang, pladsforholdene tillader det. Havneklagenævnet kan derfor også behandle klager i forbindelse med tildeling af anløbsplads, hvor havneejeren ikke inden rimelig tid meddeler den ansøgte tilladelse. Havnelovens ordlyd og forarbejder begrænser ikke Havneklagenævnets kompetence til eksisterende skibe, og Havneklagenævnet kan følgelig træffe afgørelse om havneadgang for alle skibe, om hvilke der foreligger tilstrækkelige oplysninger til, at en afgørelse kan træffes. En nævnsafgørelse om tildeling af havneadgang uden fastsættelse af en seneste frist for udnyttelse heraf var ikke i strid med havneloven, idet en havneejer, som måtte ønske at udøve havneaktiviteter, der er uforenelige med en allerede tildelt, men ikke udnyttet anløbsplads, ville kunne anmode Havneklagenævnet om en genoptagelse af spørgsmålet om anløbsplads.

På denne baggrund havde Havneklagenævnet ved de nævnte tre afgørelser ikke handlet i strid med Havneklagenævnets kompetence eller uden hjemmel i havneloven.

Landsretten var kommet til det samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 16-06-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk