Hop til indhold
Højesteret

Højesteret tillod kære, der som følge af advokatfejl var indgivet for sent 
08-09-2010 

Sag 44/2010
 

Kendelse afsagt den 31. august 2010.

 

Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration
mod
A

 

Prøvelse af afslag på familiesammenføring burde ikke afskæres på grund af en overskridelse af kærefristen, der skyldtes advokatens fejl

Integrationsministeriets afslog familiesammenføring i en sag, der derefter blev indbragt for byretten i medfør af udlændingelovens § 52. Denne bestemmelse giver mulighed for en særlig procedure for domstolsprøvelse, og ifølge bestemmelsen skal retten træffe afgørelse ved kendelse.

Byretten afsagde kendelse, der godkendte afslaget. Fristen for at kære en kendelse er to uger, mens fristen er fire uger ved anke af en dom. Ansøgerens advokat var ikke opmærksom på, at appel skulle ske efter reglerne om kære og appellerede først byrettens afgørelse, efter at 2-ugers fristen for kære var udløbet, men landsretten tillod kæremålet alligevel.

Højesteret var enig i, at kæremålet skulle tillades. Højesteret lagde til grund, at advokaten fejlagtigt havde været af den opfattelse, at appel af byrettens afgørelse skulle ske ved anke og ikke kære, og at det var derfor, at afgørel­sen først var appelleret efter kærefristens udløb. Kære var dog sket inden ankefristen, og ansøgerne var personligt uden skyld i, at fristen var overskredet. Da afgørelsen angik afslag på familie­sammenføring af et barn under 15 år med barnets fader, og afvisning af kæremålet ville indebærer en endelig udelukkelse af muligheden for prøvelse i anden instans af denne personligt indgri­bende afgørelse, burde advokatens fejl ikke føre til, at mulighe­den for en prøvelse af byrettens afgørelse i landsretten blev afskåret.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk