Hop til indhold
Højesteret

Godtgørelse af sagsomkostninger 
10-11-2015 

Sag 155/2013
 

Kendelse afsagt den 5. november 2015

 

A anmoder om omkostningsgodtgørelse i sagen

B
mod
A

 

Godtgørelse af sagsomkostninger efter retsplejelovens § 336 i en afsluttet anke­sag

A blev i byretten dømt til at betale erstatning og sagsomkostninger til B som følge af mangler ved en fast ejendom. Dommen blev ændret af landsretten, der frifandt A og pålagde B at betale sagsomkostninger. Højesteret dømte A til at betale lidt under halvdelen af det beløb, som B havde krævet. A blev samtidig dømt til at godtgøre B omkostningerne til isoleret bevisoptagelse for byretten. Ingen af parterne skulle i øvrigt betale sagsomkostninger for byret, landsret eller Højesteret.

A ansøgte herefter i medfør af retsplejelovens § 336 Højesteret om godtgørelse fra statskassen af den del af omkostningerne, der oversteg hendes retshjælpsforsikrings maksimum. Forsikrin­gens maksimum var 125.000 kr., og A’s resterende sagsomkostninger, som bl.a. omfattede udgiften til A’s advokat, udgjorde herefter 115.584,80 kr.

Da Højesteret ville have haft kompetence til at give A fri proces for Højesteret, hvis ikke Civilstyrelsen havde givet hende fri proces, jf. retsplejelovens § 327, stk. 5, jf. stk. 2, havde Højesteret kompetence til at træffe afgørelse om omkostningsdækning efter § 336.

Højesteret fandt, at betingelserne i retsplejelovens § 336, stk. 1, var opfyldt, og be­stemte efter sagens værdi, karakter og omfang, at statskassen skulle godtgøre A’s sagsomkostninger med i alt 78.084,80 kr.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk