Hop til indhold
Højesteret

God advokatskik ikke overtrådt 
16-10-2014 

Sag 89/2013
 

Dom afsagt den 16. oktober 2014 

 

Advokat A
mod
Advokatnævnet

 

En advokats ekspeditionsfejl udgjorde efter en helhedsbedømmelse ikke overtrædelse af god advokatskik

Advokat A havde for en klient påtaget sig en opgave med at sikre sig, at købesummen for en maskine, som klienten havde købt i Irland, blev deponeret og alene frigivet til sælger efter advokatens accept. Advokaten udarbejdede en deponeringstekst og overlod det til sin sekretær at sørge for den øvrige del af deponeringen. Da sekretæren modtog oplysning om SWIFT-kode og IBAN-nummer fra klienten, spurgte hun advokaten, om hun nu skulle overføre beløbet til den irske bank, hvilket advokaten bekræftede. Det oplyste kontonummer viste sig dog ikke at være en deponeringskonto, men en konto, som sælgeren frit kunne disponere over. Da advokaten opdagede fejlen, erkendte han straks denne og vedstod sig erstatningsansvaret for det eventuelle tab, fejlen måtte give anledning til. Det er ved en selvstændig retssag fastslået, at advokaten ikke er erstatningsansvarlig, allerede fordi klienten ikke havde taget retsskridt til at få fastslået, at maskinen led af mangler, og således ikke havde dokumenteret et tab.  

Spørgsmålet var, om advokaten havde overtrådt god advokatskik ved ikke at sikre sig, at købesummen blev deponeret og alene frigivet til sælger efter advokatens accept.

Højesterets flertal fandt, at advokaten havde handlet culpøst, men at der ved afgørelsen af, om der er tale om overtrædelse af god advokatskik skal foretages en helhedsbedømmelse af karakteren af fejlen og advokatens efterfølgende reaktion. Flertallet lagde bl.a. vægt på, at der var tale om en fejl i forbindelse med den praktiske ekspedition af en opgave af rutinemæssig karakter, og at klienten på grund af advokatens efterfølgende reaktion ikke havde lidt noget væsentligt retstab. Efter en samlet vurdering fandt flertallet derfor ikke, at der var sket overtrædelse af god advokatskik.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk