Hop til indhold
Højesteret

Gensidig retshjælp i straffesager 

Sag 358/2011
 

Kendelse afsagt onsdag den 21. marts 2012.

Anklagemyndigheden
mod
A, B, C og D

En anmodning om afsigelse af ransagningskendelser skulle behandles efter reglerne om gensidig retshjælp i straffesager og ikke efter EU-fuldbyrdelsesloven

Landsretten havde i medfør af EU-fuldbyrdelsesloven afvist at fuldbyrde fire kendelser afsagt af en domstol i en anden EU-medlemsstat om, at der kunne foretages ransagning på fire adresser i Danmark.

Højesteret udtalte, at en ransagningskendelse må anses for en bevissikringskendelse omfattet af kapitel 3 a i lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union (EU-fuldbyrdelseslo­ven).

Højesteret udtalte endvidere, at anmodningen om afsigelse af ransagningskendelser burde have været behandlet efter reglerne om gensidig retshjælp i straffesager og hjemviste sagen med henblik herpå. Anmodningen fra myndigheden i EU-medlemsstaten angik ikke alene ransagning, men også afhø­ring af mistænkte og eventuelle vidner. Allerede af denne grund havde myndigheden i EU-medlemsstaten og dermed også den danske politikreds været berettiget til at vælge ikke at an­mode om fuldbyrdelse af ransagningskendelserne afsagt af retten i EU-medlemsstaten efter reglerne i Rådets rammeafgørelse af 18. december 2008 om en europæisk bevissikringskendelse henholdsvis EU-fuldbyrdelsesloven, men alene om afsigelse af kendelse om ransagning efter reglerne om gensidig retshjælp i straffesager.

Til top Sidst opdateret: 21-03-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk