Hop til indhold
Højesteret

Genoptagelse af skatteansættelse 
17-02-2016 

Sag 133/2013
 

Dom afsagt den 17. februar 2016

 

A Invest ApS
mod
Skatteministeriet

 

Selskab havde krav på genoptagelse af skatteansættelse, da selskabets skattepligtige indkomst i selvangivelse ved fejl fra revisors side var opgjort efter selskabsskattelovens regler i stedet for tonnageskatteloven

A stiftede i 2009 A Invest ved indskud af aktiver i form af skibsanparter og dertil knyttet likviditet. Revisor fremsendte herefter selskabsdokumenterne til SKAT med oplysning om, at der var sket omdannelse efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Revisor fremsendte samme dag personlig selvangivelse for A for 2008, hvori overskydende afskrivninger blev indtægtsført, idet selskabet skulle beskattes efter tonnageskatteloven. I juni 2010 fremsendte revisor selskabets selvangivelse for 2009 til SKAT. Ved en fejl blev selskabets skattepligtige indkomst ikke opgjort efter tonnageskattelovens regler, men efter selskabsskattelovens regler. Da fejlen blev opdaget i forbindelse med indgivelse af selvangivelsen for 2010, anmodede revisor om genoptagelse og omvalg, hvilket SKAT nægtede.

Sagen angik, om A Invest havde krav på, at skatteansættelsen af selskabet for 2009 blev genoptaget, eller om selskabet kunne foretage omvalg af selvangivelsen med henblik på, at selskabet blev beskattet efter tonnageskattelovens regler i stedet for selskabsskattelovens regler.

Højesteret lagde til grund, at det utvivlsomt havde været selskabets hensigt, at der skulle ske beskatning efter tonnageskattelovens regler, og at det udelukkende var en fejl fra revisors side, at den skattepligtige indkomst i selvangivelsen for 2009 blev opgjort efter selskabsskattelovens regler. Da SKATs ansættelse af selskabets indkomst for 2009 derfor hvilede på forkerte oplysninger, havde selskabet efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, krav på at få ansættelsen genoptaget med henblik på berigtigelse af fejlen.

Landsretten var nået til det modsatte resultat.   

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk