Hop til indhold
Højesteret

Genindtræden af fuld skattepligt 
15-12-2015 

Sag 171/2014
 

Dom afsagt den 15. december 2015

 

A
mod
Skatteministeriet

 

En borger blev fuldt skattepligtig i Danmark, da vedkommende havde varetaget et indtægtsgivende erhverv her i landet i et ikke ubetydeligt omfang. Skattepligten indtrådte fra det tidspunkt, hvor vedkommende havde erhvervet et sommerhus, som vedkommende havde benyttet ved varetagelse af sit erhverv.

En borger var fraflyttet Danmark pr. 1. februar 2006. Den 5. juli 2006 erhvervede vedkommende et sommerhus i Danmark. Sommerhuset var ikke godkendt til helårsbeboelse, men Højesteret fandt, at sommerhuset var egnet som helårsbolig, da det var forsynet med telefon, internet, kabel-tv, og da det var i en stand og størrelse, som muliggjorde helårsbeboelse.

Borgeren havde før sin udrejse af Danmark med sin arbejdsplads indgået en ”split salary”-aftale, ifølge hvilken 20 % af borgerens arbejdstid ville være henlagt til ”arbejde i Danmark”. Virksomheden indeholdt kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag for den del af lønnen, som relaterede sig til ”arbejde udført i Danmark”.

At arbejdet også havde haft et sådant omfang blev understøttet af, at borgeren i lange perioder havde rådet over to biler, der var indregistreret i Danmark, og af de fremlagte oplysninger om borgerens mobiltelefoni og data. Da der også var et stort el-forbrug i sommerhuset, som lå tæt ved virksomheden, havde det formodningen imod sig, at borgeren skulle have opholdt sig andre steder end i sommerhuset, når vedkommende udførte arbejde i Danmark. Sommerhuset var således ikke udelukkende blevet anvendt til ferieophold.

Efter en samlet vurdering fandt Højesteret, at borgeren havde opholdt sig i Danmark, i et større omfang end denne havde oplyst, og at sommerhuset allerede fra tidspunktet for overtagelsen i et ikke ubetydeligt omfang havde været benyttet i forbindelse med varetagelsen af arbejdet. Arbejdet havde haft karakter af en løbende og regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv.

Borgerens skattepligt var således genindtrådt på tidspunktet for erhvervelsen af sommerhuset.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk