Hop til indhold
Højesteret

Garantiansvar 
13-02-2014 

Sag 201/2011
 

Dom afsagt den 13. februar 2010

 

New Wave Group AB (publ)
mod
Korbær Invest ApS,
CFI Holding af 1/4 2000 ApS
og
HKR Holding af 1/4 2000 ApS

 

Sælger var ansvarlig for det tab, som køber var blevet påført i anledning af en tvist

I forbindelse med købet af aktierne i et selskab oplyste sælgeren ikke, at selskabet havde en aftale med en it-leverandør, og at der var uenighed mellem selskabet og it-leverandøren om betaling for leverede it-ydelser.

Efter overtagelsesdagen anlagde it-leverandøren en voldgiftssag mod selskabet og fik medhold i betaling af ydelserne. Køberen krævede herefter beløbet erstattet af sælgeren.

Højesteret fandt, at forholdet var omfattet af en garantibestemmelse i aktieoverdragelsesaftalen, idet uenigheden mellem selskabet og it-leverandøren allerede forelå på overtagelsesdagen. Køberen havde reklameret rettidigt i henhold til aktieoverdragelsesaftalen og havde ikke udvist passivitet.

Det forhold, at it-leverandøren havde leveret en kontraktmæssig ydelse, kunne ikke fritage sælgeren for at betale erstatning. Da der endvidere ikke var grundlag for at fastslå, at køberen havde tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt, gav Højesteret køberen medhold i kravet.

Højesteret ændrede dermed Sø- og Handelsrettens dom.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk