Hop til indhold
Højesteret

Gæsteprincippet 
19-05-2015 

Sag 270/2013
 

Dom afsagt den 19. maj 2015

 

 

Energinet.dk
mod
Vejdirektoratet

 

Ledningsejer skulle afholde udgifter til ledningsarbejder i forbindelse med motorvejsudvidelse

Sagen angik, om udgifterne til etablering af en aflastningskonstruktion til beskyttelse af nogle forsyningsledninger i forbindelse med en motorvejsudvidelse skulle afholdes af Energinet.dk, der var ejer af ledningerne, eller af Vejdirektoratet, der ejede det areal, hvor ledningerne var anbragt.

Hovedspørgsmålet var, om parterne ved en deklaration havde fraveget gæsteprincippet, som går ud på, at ledningsejeren som ”gæst” skal betale for ledningsarbejder, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af arealet.

Højesterets flertal udtalte, at en fravigelse af gæsteprincippet kan være byrdefuld for arealejeren og må forudsætte klare holdepunkter. Bevisbyrden for, at der er aftalt en fravigelse, må derfor påhvile ledningsejeren. Når arealejeren ikke har modtaget vederlag, må aftaler om anbringelse af ledninger på et areal som udgangspunkt undergives en indskrænkende fortolkning i lighed med gaveløfter.

Efter flertallets opfattelse var det mest nærliggende at forstå den deklaration, der var indgået mellem parterne, som en beskyttelsesdeklaration, som ikke indebar, at arealejeren havde fraskrevet sig sine rettigheder efter gæsteprincippet. Flertallet fandt endvidere, at etableringen af aflastningskonstruktionen måtte anses som ”arbejder på ledninger”. Energinet.dk skulle derfor som ledningsejer afholde udgifterne til etablering af aflastningskonstruktionen.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk