Hop til indhold
Højesteret

Fuldstændigt rejseforbehold 
03-03-2014 

Sag 186/2013
 

Kendelse afsagt den 27. februar 2014

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Advokat, der var beskikket med rejseforbehold, kunne ikke efterfølgende få tilkendt salær for rejsetid og transportgodtgørelse 

Advokaten, der har kontor i Århus, blev i forbindelse med en straffesag ved Retten i Sønderborg om tyveri, hæleri og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer beskikket for tiltalte. Beskikkelsen var betinget af, at ”advokaten frafalder krav mod statskassen om godtgørelse for rejsetid og transportudgifter”. Advokaten anmodede efterfølgende om ophævelse af rejseforbeholdet, hvilket såvel byretten som landsretten afviste. Afgørelsen blev ikke søgt indbragt for Højesteret.

I forbindelse med straffesagens afslutning anmodede advokaten om salær for rejsetid og transportudgifter i forbindelse med bl.a. fængselsbesøg uden for retskredsen.

Højesteret fandt – ligesom landsretten – at et rejseforbehold af den omhandlede karakter må forstås således, at der ikke ydes godtgørelse for rejsetid og transportudgifter, og der var derfor ikke grundlag for at tilkende advokaten yderligere salær.

Se i øvrigt kendelse af 27. februar 2014 i sag 247/2013 om ”begrænset rejseforbehold”.

Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk