Hop til indhold
Højesteret

Fristoverskridelse medførte ikke løsladelse 
07-12-2011 

Sag 76/2011

Kendelse afsagt fredag den 2. december 2011.   

A
mod
Rigspolitichefen

Fristoverskridelse medførte ikke løsladelse

Udlændingen A, som var i besiddelse af et gambiansk pas og en gyldig spansk opholdstilladelse samt ca. 1.500 kr. i kontanter, var blevet frihedsberøvet af politiet fra den 21. januar 2011 kl. 0.35, jf. udlændingelovens § 36, stk. 1. Samme dag blev sagen forelagt for Udlændigeservice med henblik på deres stillingtagen til eventuel udvisning. A blev fremstillet i byretten den 24. januar 2011 kl. 9.30, dvs. knap 9 timer efter udløbet af den i udlændigelovens § 37, stk. 1, fastsatte frist på 3 x 24 timer. Retten besluttede mod A’s protest at opretholde frihedsberøvelsen. Senere samme dag traf Udlændingeservice beslutning om udvisning af A.

A gjorde for Højesteret gældende, at han burde have været løsladt på grund af fristoverskridelsen.

Højesterets bemærkede, at en overskridelse af fristen for fremstilling som udgangspunkt ikke i sig selv medfører, at den frihedsberøvede har krav på at blive løsladt, samt at overskridelsen efter omstændighederne kan give grundlag for krav om erstatning eller godtgørelse. Højesterets flertal udtalte videre, at grundlaget for fortsat frihedsberøvelse havde været til stede, da byretten traf afgørelse herom, og at A på den anførte baggrund ikke kunne få medhold i, at han burde have været løsladt. Højesterets mindretal udtalte, at frihedsberøvelsen af A ikke havde været båret af meget væsentlige hensyn. Da der endvidere var tale om en betydelig fristeoverskridelse, burde frihedsberøvelsen ikke have været opretholdt.

Højesteret stadfæstede efter stemmeflertallet byrettens kendelse om fortsat frihedsberøvelse. Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret: 07-12-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk