Hop til indhold
Højesteret

Frihedsberøvelse af rumænere med henblik på udvisning 
20-12-2017 

Sag 167/2017, 168/2017, 169/2017 og 170/2017
 

Kendelser afsagt den 19. december 2017   

 

A m.fl.
mod
Rigspolitiet

 

Frihedsberøvelse med henblik på udvisning af rumænere, der havde etableret lejr i Ørstedspar­ken, var lovlig

Fire rumænske statsborgere vedtog i juni 2017 en bøde for overtrædelse af ordensbe­kendtgørelsen, fordi de i strid med forbuddet om at slå lejr havde indrettet sig i Ørstedsparken med madrasser, dyner, soveposer og tæpper. Udlændingestyrelsen traf samme dag afgørelse om udvisning af de fire rumæne­re, der var kommet til Danmark kort tid forinden. For Højesteret angik sagen lovligheden af den admi­nistrative frihedsberøvelse i med­før af udlændingeloven.

Højesteret fastslog, at rumænernes adfærd udgjorde en re­el, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trus­sel, der berø­rer en grundlæggende samfundsinteresse. Hensynet til den offentlige orden, der beskyttes efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 29. april 2004 (opholdsdirektivet), og den aktuelle overtrædelse sammenholdt med de kort forud begåede overtrædelser af ordensbekendtgørelsen og bet­lerireglerne havde ikke en tilfældig karakter med begrænset skadevirkning, men blev anset for at være udslag af en systematisk adfærd som led i rumænernes ophold i Danmark som bladsælgere og flaske­samlere. Rumænerne havde ikke tilknytning til Dan­mark, hvorfor udvisning med indrejseforbud i 2 år ikke blev anset for striden­de mod proportionalitetsprincippet i opholdsdi­rektivet. Højesteret fandt end­videre, at frihedsberøvelsen var nødvendig for at sikre muligheden for udvis­ning, idet mindre indgri­bende foranstaltninger efter det op­lyste om rumænernes forhold ikke var tilstrækkelige.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs kendelsen i sag 167/2017

 Læs kendelsen i sag 168/2017

 Læs kendelsen i sag 169/2017

 Læs kendelsen i sag 170/2017

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk