Hop til indhold
Højesteret

Fremkomst af påkrav i andelsboligforhold 
12-03-2020 

Sag 120/2019

Kendelse afsagt den 11. marts 2020


A
mod
A/B X


En andelsboligforening havde godtgjort, at et påkrav om betaling af en restance med boligafgift var kommet frem til andelshaveren

En andelsboligforening havde den 11. januar 2019 afsendt en meddelelse til A – såvel ved anbefalet brev som med almindelig post – om betaling af en restance med boligafgift inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen og med varsel om eksklusion af foreningen og ophævelse af brugsretten til andelsboligen ved manglende betaling inden fristens udløb. Meddelelsen (påkravet) blev fulgt op af andelsboligforeningens beslutning om eksklusion af foreningen og ophævelse af As brugsret til andelsboligen den 4. februar 2019, hvilket han fik meddelelse om ved brev af 5. februar 2019 (afsendt såvel anbefalet som med almindelig post).

Sagens hovedspørgsmål var, om påkravet om betaling af restancen var kommet frem til A – og i givet fald om fristen på 14 dage fra påkravets modtagelse var udløbet, uden at betaling havde fundet sted, da han blev ekskluderet af foreningen og brugsretten til andelsboligen ophævet.

Højesteret lagde efter bevisførelsen, herunder en udskrift fra PostNords "Track and Trace" og en mail fra PostNord, til grund, at det anbefalede brev med påkravet uden held blev forsøgt afleveret på As adresse den 14. januar 2019, og at der samme dag blev lagt en meddelelse om, at brevet var klar til afhentning på det lokale posthus den 15. januar 2019. Her kunne han hente brevet indtil den 30. januar 2019, hvor det blev returneret til afsenderen. For så vidt angik det brev med påkravet, der samtidig med det anbefalede brev blev fremsendt med almindelig post, forelå der ikke oplysninger om uregelmæssigheder i postbesørgelsen i området på det pågældende tidspunkt.

På denne baggrund fandt Højesteret, at andelsboligforeningen havde godtgjort, at påkravet om betaling af restancen var kommet frem til A, og at betalingsfristen på 14 dage fra påkravets modtagelse var udløbet, uden at betaling havde fundet sted, da han den 4. februar 2019 blev ekskluderet af foreningen og brugsretten til andelsboligen ophævet.

Højesteret tiltrådte herefter, at betingelserne for eksklusion af andelsboligforeningen og ophævelse af brugsretten til andelsboligen som følge af væsentlig betalingsmisligholdelse var opfyldt, og at fogedsagen om udsættelse af A kunne fremmes.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse.


 Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk