Hop til indhold
Højesteret

Frakendelse af statsborgerskab og udvisning 
08-06-2016 

Sag 211/2015
 

 

Dom afsagt den 8. juni 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Tiltalte, der var straffet med fire års fængsel for fremme af terrorvirksomhed, blev frakendt sit danske statsborgerskab samt dømt til udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandig. 

Tiltalte var i landsretten dømt for fremme af terrorisme mv. ved at have ført propaganda til fordel for al-Qaida og tilknyttede terrorgrupper gennem en lang række opslag på Facebook og ved mails samt ved at redigere og udgive tre bøger. For Højesteret angik sagen kun frakendelse af statsborgerskab og udvisning.

Det følger af indfødsretsloven, at dansk statsborgerskab bl.a. kan frakendes en person, der er dømt for overtrædelse af reglerne i straffeloven om terrorisme mv. Der kan kun ske frakendelse, hvis den pågældende ikke bliver statsløs herved. Det følger af forarbejderne til loven, at der ved vurderingen af, om statsborgerskab skal frakendes skal ske en afvejning af på den ene side forholdets grovhed og på den anden side en frakendelses betydning for den pågældende.

Det fremgik af sagen bl.a., at tiltalte var født og opvokset i Marokko, hvor han har haft hele sin opvækst og skolegang. Han kom til Danmark som 24-årig, og han har boet her i 32 år. Han taler marokkansk-arabisk og noget dansk. Han har ikke opnået fast tilknytning til det danske arbejdsmarked og har siden 1994 været på kontanthjælp. Han har fire voksne børn og fire børnebørn. Han blev i 2013 muslimsk gift med en dansk statsborger med marokkansk baggrund, og hun fødte i oktober 2015 en datter, som han har oplyst, at han er far til.

Efter en afvejning af på den ene side forholdets grovhed og på den anden side en frakendelses betydning for tiltalte på grundlag af en vurdering af hans forhold, herunder hans til­knytning til Danmark og det andet land, hvor han er statsborger, hans aktuelle familiemæssige forhold og hans sprogkund­skaber, tiltrådte Højesteret, at han burde frakendes sit dan­ske statsborgerskab.

Højesteret fandt også, at betingelserne i udlændingeloven for at udvise tiltalte var opfyldt, idet en udvisning ikke vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om ret til familieliv.

Landsrettens dom om frakendelse af statsborgerskab og udvisning blev derfor stadfæstet.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk