Hop til indhold
Højesteret

Fradrag for udgift til management fee som driftsomkostning 
29-11-2011 

sag 56/2010

Fradrag for udgift til management fee som driftsomkostning

Dom afsagt den 29. november 2011.

Symbion Capital I A/S
mod
Skatteministeriet

Symbion Capital I A/S (Symbion Capital) var et ventureselskab, som primært foretog investeringer i form af kapitalindskud/aktietegning i nye innovative virksomheder inden for bl.a. it og biotek med henblik på at opnå fortjeneste navnlig ved salg af aktieposterne. Symbion Capital havde ingen ansatte og indgik en managementaftale med et uafhængigt managementselskab, som havde ansvaret for varetagelse af alle arbejdsopgaver i Symbion Capital. Herfor betaltes et årligt honorar/management fee. Managementselskabet ydede investeringsrådgivning m.v. og bistod med ledelse af porteføljeselskaberne. Sagen drejede sig om, i hvilket omfang Symbion Capital havde ret til fradrag for udgifter til dette management fee i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Højesteret bemærkede, at der ved ”indkomsten” i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, efter ordlyden må forstås den skattepligtige indkomst, således at udgifter kan fradrages i den skattepligtige indkomst som driftsomkostninger, hvis de var anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtige indkomst.

Efter bevisførelsen lagde Højesteret til grund, at Symbion Capital i de omhandlede indkomstår forventede, at langt den overvejende del af selskabets indtægter ville være aktieavancer m.v., som ikke skulle indgå i selskabets skattepligtige indkomst, idet selskabet forventede at besidde sine kapitalandele i mere end 3 år, jf. aktieavancebeskatningslovens dagældende regler herom. Denne forventning beroede imidlertid navnlig på, at det var selskabets formål at investere i nye, innovative virksomheder på it-, bioteknologi- og medico-området m.v. på et meget tidligt tidspunkt. Symbion Capital havde til formål at drive – og drev faktisk – erhvervsvirksomhed, der gav selskabet indtægter i form af dels løbende afkast ved rente og udbytte af porteføljeinvesteringerne, dels avance ved afståelse af aktier i porteføljeselskaberne. Indtægterne var skattepligtige for så vidt angik det løbende afkast og avancerne ved afståelse inden tre år og skattefri for så vidt angik avancerne ved afståelse efter tre år. Højesteret fandt herefter, at de afholdte udgifter kunne være fradragsberettigede driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, selv om nogle af afståelsesavancerne var skattefri på grund af realisationstidspunkterne.  

Højesteret fandt, at udgifterne til management fee i deres helhed måtte anses for afholdt med henblik på at sikre og vedligeholde Symbion Capitals indtægter fra porteføljeselskaberne, herunder også den del af udgifterne, der havde dækket managementselskabets opgaver i forbin­delse med opbygning og udvikling af porteføljeselskabernes virksomheder, idet Symbion Ca­pitals virksomhed bestod i at udvikle disse selskaber med henblik på at opnå indtægter fra investeringerne i dem. Højesteret gav herefter Symbion Capital medhold i en påstand om fuld fradragsret for udgifterne til management fee. (Dissens).

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 29-11-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk