Hop til indhold
Højesteret

Forvaring for grove seksualforbrydelser 
18-05-2017 

Sag 34/2017 og 4/2017
 

Domme  afsagt den 18. maj 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T1

og 

Anklagemyndigheden
mod
T2

 

To sager hvor betingelserne for at idømme forvaring for grove seksualforbrydelser i førstegangstilfælde var opfyldt  

 Den første sag:

T1, der ikke tidligere var straffet af betyd­ning for sagen, blev i landsretten dømt for tre forhold af voldtægt og frihedsberøvelse og for to forsøg herpå. I to af de fuldbyrdede forhold blev han endvidere dømt for andet seksuelt forhold end samleje. Forholdene blev begået over en periode på ca. 7 måneder over for tilfældige unge kvin­der, som T1 opsøgte om natten eller tidligt om morgenen på offentlig vej, og som han tvang eller forsøgte at tvinge ind i sin bil. I de fuldbyrdede forhold blev kvinderne kørt bort til afsides beliggende steder, hvor han begik overgrebene.

Højesteret fandt, at på baggrund af omfanget, karakteren og grovheden af de begåede seksualforbrydelser sam­menholdt med oplysningerne om T1’s person, herunder en udtalelse fra Rets­lægerådet var betingelserne i straffeloven for forvaring opfyldt.

Højesteret tog herefter anklagemyndighedens påstand om forvaring til følge.

Landsretten var nået til samme resultat.

Den anden sag:

T2, der ikke tidligere var dømt for seksualforbrydelser, men som i 2010 blev straffet med fængsel i 6 måneder for bl.a. vold af særlig rå og brutal karakter og for frihedsberøvelse, blev i landsretten dømt for andet seksuelt forhold end samleje med børn under 12 år og blufærdighedskrænkelse. Han blev endvidere dømt for optagelse, besid­delse og – til dels under særligt skærpende omstændigheder – udbredelse af børnepornografi­ske fotos samt for besiddelse og udbredelse af børnepornografiske fotos og videoer. Herudover blev T2 dømt for som administrator og co-administrator af to websider at have medvirket til besiddelse og systematisk eller organise­ret udbredelse af børnepornografisk materiale, til dels som forsøg. Ende­lig blev T2 dømt for medvirken, til dels som forsøg, til andre personers seksuelle overgreb mod børn ved som administrator og co-administrator af to websider med børnepornografisk materiale at have tilskyndet andre til at begå overgreb i form af bl.a. vold­tægt og andre seksuelle forhold end samleje over for børn, herunder spædbørn og de pågæl­dende personers egne børn. I de to sidstnævnte forhold blev han tillige dømt for blufærdighedskrænkelse og for medvirken til optagelse, besiddelse og systematisk eller organiseret udbredelse af børnepornografisk materiale. Forholdene blev begået over en periode på ca. 6 år frem til juni 2014, hvor T2 blev varetægtsfængslet.

Højesteret fandt, at på baggrund af omfanget, karakteren og grovheden af de begåede seksualforbrydelser sam­menholdt med oplysningerne om T2’s person, herunder en udtalelse fra Retslægerådet var betingelserne i straffeloven for forvaring opfyldt.

Højesteret udtalte, at den omstændighed, at nogle af overgrebene ikke blev foretaget af T2 selv, men af andre efter hans tilskyndelse, ikke kunne føre til en anden bedømmelse af risikoen for, at han selv eller andre med hans medvirken begår nye overgreb mod børn.

Højesteret tog herefter anklagemyndighedens påstand om forvaring til følge.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

 Læs dommen i sag 34/2017

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 Læs dommen i sag 4/2017

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret: 23-05-2017 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk