Hop til indhold
Højesteret

Fortsat varetægtsfængsling indtil dom 
12-04-2016 

Sag 41/2016
 

Kendelse afsagt den 11. april 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

T skulle være fortsat varetægtsfængslet indtil dom i ankesag på grund af risiko for unddragelse

En straffesag mod T vedrørende et stort antal tyverier mv. måtte udsættes gennem flere år, idet alle forsøg på at indkalde T til hovedforhandling havde været forgæves. T blev derfor varetægtsfængslet efter retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1, og ved byrettens dom blev T idømt fængsel i 1 år og 3 måneder. T ankede dommen til landsretten, som stadfæstede byrettens kendelse om fortsat varetægtsfængsling.

T havde efter det oplyste været uden fast bopæl i adskillige år, og han undlod at rette henvendelse til politiet, selv om han vidste, at politiet ville tale med ham.

Højesteret tiltrådte, at der af hensyn til sagens hidtidige forløb var bestemte grunde til at antage, at T på fri fod ville unddrage sig forfølgningen eller fuldbyrdelsen, hvorfor T skulle være fortsat varetægtsfængslet, indtil landsretten afsagde dom i ankesagen, jf. retsplejelovens § 769, stk. 3, jf. § 762, stk. 1, nr. 1.

Højesteret stadfæstede således landsrettens kendelse.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk