Hop til indhold
Højesteret

Fortsat varetægtsfængsling 
19-01-2016 

Sag 258/2015
 

Kendelse afsagt den 19. januar 2016


Anklagemyndigheden
mod
T


Betingelserne for fortsat varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen var opfyldt

T blev ved Østre Landsrets beslutning af 6. oktober 2015 varetægtsfængslet efter en dom til fængsel i 1 år og 6 måneder for besiddelse af et skarpladt våben og to tilfælde af trusler. T blev ved dommen frifundet for en påstand om udvisning. T havde været frihedsberøvet siden den 1. maj 2015.

Anklagemyndigheden fik tredjeinstansbevilling, og den 4. december 2015 fremsendte anklagemyndigheden ankemeddelelse til Højesteret, hvori ikke var anmodet om fortsat varetægtsfængsling. Rigsadvokaten meddelte den 15. december 2015 forsvareren, at T ikke ville blive begæret forsat varetægtsfængslet, og løslod T med henblik på afsoning af andre tidligere idømte straffe. Den 16. december 2015 begærede Rigsadvokaten T fortsat varetægtsfængslet under henvisning til, at Højesteret samme dato havde berammet hovedforhandling i sagen den 2. maj 2016, hvorfor fortsat varetægtsfængsling ikke ville være uproportional.

Højesteret fastslog, at Rigsadvokatens meddelelse til forsvareren om løsladelse, eller det forhold at begæringen om fortsat varetægtsfængsling ikke var fremsat i ankemeddelelsen, ikke afskar anklagemyndigheden fra at begære T fortsat varetægtsfængslet. Den omstændighed, at T var blevet løsladt med henblik på afsoning af andre domme kunne endvidere ikke medføre, at sagen ikke kunne behandles efter reglerne om fortsat varetægtsfængsling under anke. Da der på denne baggrund ikke var grundlag for at afvise anklagemyndighedens anmodning om fortsat varetægtsfængsling, og da betingelserne for varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen i øvrigt var opfyldt, varetægtsfængslede Højesteret T frem til dom.


 Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 20-01-2016 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk