Hop til indhold
Højesteret

Fortsat fængselsstraf ikke retsstridig 
12-06-2009 

Sag 21/2009
 

Dom afsagt den 12. juni 2009.


Rigsadvokaten
mod
A


Fortsat fængselsstraf for unddragelse af børn fra forældremyndighedsindehaveren ikke retsstridig. 

A, der var iransk statsborger, var flere gange tidligere idømt fængselsstraffe med hjemmel i straffelovens § 215, stk. 1, jf. § 261, for at unddrage sine børn fra deres moder, som var indehaver af forældremyndigheden. Under afsoningen af den seneste straf undlod A fortsat at medvirke til, at børnene blev tilbageført til forældremyndighedsindehaveren, hvorfor han af by- og landsret i 2008 blev idømt yderligere 2 års fængsel.

A indbragte sagen for Højesteret med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. Han gjorde bl.a. gældende, at straffelovens § 215 ikke er en tilstands- eller undladelsesforbrydelse, hvorfor det er retsstridigt og i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, når han vedbliver med at blive dømt for samme forhold, fordi han så bliver dømt for samme forhold flere gange.     

Med henvisning til U.2005.967H fastholdt Højesteret, at der i straffelovens § 215 efter bestemmelsens ordlyd og sammenhæng med § 261 om frihedsberøvelse også er hjemmel til at straffe en person, der opretholder en tidligere iværksat unddragelse af forældremyndigheden. Denne retstilstand fandtes ikke at være i strid med princippet i artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller med artikel 4 i 7. tillægsprotokol til konventionen. Højesteret tiltrådte i øvrigt, at straffen var fastsat til 2 års fængsel.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 12-06-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk