Hop til indhold
Højesteret

Fortolkning af undtagelsesbestemmelse i livsforsikring 
19-01-2011 

Sag 526/2007

Dom afsagt den 19. januar 2010.

Skandia Link Livsforsikring A/S
mod
A

Kronisk smertesyndrom som følge af ulykkestilfælde ikke undtaget fra dækning i en livsforsikring

Ved et trafikuheld den 10. februar 2000 blev A som fører af en personbil påkørt bagfra af en anden bil. Ved påkørslen pådrog A sig en whiplash læsion. Senere opstod tvist mellem A og Skandia Link Livsforsikring A/S (forsik­ringsselskabet) om, hvorvidt betingelserne i A’s forsik­ring for udbetaling i anledning af mistet erhvervsevne var opfyldt.   

Højesteret fandt, at det efter en samlet vurdering måtte lægges til grund, at A’s generelle erhvervsevne var nedsat med mindst 50 %, og at han som følge heraf ikke kunne tjene mere end højst halvdelen af, hvad der var almindeligt for fuldt arbejds­dygtige i den relevante er­hvervsgruppe.

Højesteret udtalte, at et vilkår i forsikringen, hvorefter der ikke var dækning, ”hvis invalidite­ten skyldes… legemlige sygdomstilstande uden objektive sygdomstegn, medmindre tilstanden har medført hospitalsindlæggelse” havde til formål at undtage fra tilsagnet om dækning af mistet erhvervsevne med mindst 50 % – ”invaliditet” - som følge af sygdom eller ulykke i tilfælde, hvor der ikke var sik­kert grundlag for at fastslå en sygdomstilstand. Da denne pro­blemstilling også er aktuel i tilfælde, hvor tilstanden er forårsaget af ulykkestilfælde, fand­tes undtagelsen også at omfatte tilfælde, hvor sygdomstilstanden er en følge af et ulykkestilfælde.

Efter de lægelige erklæringer lagde Højesteret til grund, at A led af kronisk smertesyndrom. Selv om sygdommen var karakteriseret ved manglende objektive fund, var der tale om en di­agnose, som stilles efter under­søgelse på et lægefagligt anerkendt grundlag og i overensstem­melse med den lægefag­lige tra­dition, hvor­efter konstatering af øm­hed mv. henregnes under objektive data. Højesteret fandt, at det også i lyset af formålet med vilkåret forekom umiddel­bart nærlig­gende at forstå kra­vet om objektive sygdomstegn i over­ensstemmelse med den læ­ge­faglige tradition. Under hen­visning til Retslægerådets udtalelse og de lægelige erklæ­rin­ger fandt Højesteret derfor, at der var påvist sådanne ”objektive syg­domstegn”, at A’s invalidi­tet ikke var omfattet af vilkåret og dermed ikke undtaget fra forsikringsdækningen. (Dis­sens).

Landsretten var nået til samme resultat

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 19-01-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk