Hop til indhold
Højesteret

Fortolkning af kundeklausul 
26-10-2010 

Sag 328/2008

Dom afsagt den 26. oktober 2010.

 

Dansk El-Forbund som mandatar for A
mod
TEKNIQ/ELFO som mandatar for Dansk Kabel TV A/S (tidligere Connect Partner A/S)

Ansættelse hos konkurrerende virksomhed var ikke i strid med kundeklausul, da klausulen ikke udtrykkelig angav også at omfatte sådanne virksomheder.

A, der var ansat som elektriker hos Connect Partner A/S, indgik aftale med selskabet om, at han mod et vederlag blev omfattet af en kundeklausul. Af klausulen fremgik, at A 12 måneder efter sin ansættelse var uberettiget til at udføre arbejde for de af Connects kunder, han havde arbejdet med, og at han ved overtrædelse af klausulen skulle betale en konventionalbod svarende til 3 måneders grundløn. Fra november 2006 til og med februar 2007 blev A udlejet til det konkurrerende selskab, FiberLAN A/S, hvorefter A tog ansættelse hos FiberLAN. Connect mente, at ansættelsen stred mod kundeklausulen og fik i juli 2007 nedlagt et fogedforbud, hvorved det blev forbudt A at virke som ansat i FiberLAN.

Under justifikationssagen fandt landsretten, at FiberLAN var at betragte som kunde i forhold til den foreliggende klausul, og at klausulens gyldighed – idet der var tale om en kundeklausul og ikke en konkurrenceklausul – alene skulle bedømmes i henhold til aftalelovens § 36. Henset til, at klausulen var tidsbegrænset, at A var blevet kompenseret for at påtage sig klausulen, og at klausulen som udgangspunkt ikke var til hinder for, at han tog ansættelse i konkurrerende virksomheder, fandt landsretten ikke grundlag for at tilsidesætte klausulen. Det nedlagte forbud var derfor lovlig gjort og forfulgt, og A blev som følge af overtrædelsen af klausulen pålagt at betale en skønsmæssigt fastsat bod på 25.000 kr.

Højesteret udtalte, at der ved en kundeklausul i almindelighed forstås, at en medarbejder i en vis periode efter sin fratræden ikke må udføre arbejde for sin tidligere arbejdsgivers kunder, mens klausulen ikke forhindrer medarbejdere i at tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed. I visse i brancher forekommer det imidlertid, at man ”udlejer” medarbejdere til konkurrenter, hvorved den konkurrerende virksomhed i en vis forstand tillige bliver kunde hos den udlejende virksomhed. Såfremt en kundeklausul i sådan en situation også skal forbyde medarbejderen at tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed, således at klausulen i et vist omfang har virkning som en konkurrenceklausul, skal dette være udtrykkeligt angivet i klausulen. Da der ikke var et sådan udtrykkeligt forbud i aftalen mellem A og Connect, var A’s ansættelse hos FiberLAN ikke omfattet af klausulen, og Højesteret frifandt i det hele A. En selvstændig påstand om tortgodtgørelse fra A’s side blev ikke taget til følge. 

Højesteret ændrede dermed landsrettens dom.

 Læs hele dommen 

 

Til top Sidst opdateret: 26-10-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk