Hop til indhold
Højesteret

Forsyningssekretariatets kompetence efter stoploven 
05-02-2016 

Sag 49/2015
 

Dom afsagt den 5. februar 2016

 

Forsyningssekretariatet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
mod
Slagelse Kommune

Biintervenient: Kommunernes Landsforening

 

Stoploven gav ikke Forsyningssekretariatet hjemmel til at anse kommunes fastsættelse af vejbidrag til spildevandsforsyningen for at være for lavt og dermed en uddeling, der kunne medføre en nedsættelse af bloktilskuddet

Efter betalingslovens § 2 a, stk. 11, skal kommuner betale et årligt vejbidrag til spildevands­forsyningsselskaber på højst 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæg. Det fremgår af forar­bejderne, at bestemmelsen skal sikre en enkelt administration, og at der er overladt kommu­nerne en vid skønsmæssig beføjelse ved fastsættelsen af vejbidraget. Kommunens afgørelse kan efter betalingslovens § 8 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kommuner skal efter stoplovens § 2, stk. 1, registrere modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i forsyningsvirksomheder. Sådanne rådighedsbeløb skal årligt ind­berettes til Forsyningssekretariatet, der afgør, om beløbet kan godkendes. I modsat fald fast­sætter sekretariatet det beløb, der kan godkendes, hvilket meddeles Social- og Indenrigsmini­steriet med henblik på reduktion af kommunens bloktilskud.  

Sagen angik, om Forsyningssekretariatet kunne anse et kommunalt vejbidrag til spildevands­forsyningen for at være fastsat for lavt og dermed udgøre en uddeling efter stoploven, eller om dette forhindredes af bestemmelserne i betalingsloven.

Højesteret lagde til grund, at uddelinger og vederlag efter stoploven også kan omfatte løbende ydelser, der ikke har tilknytning til en afståelse af vand- eller spildevandsforsyningen.

Højesterets flertal fandt, at stoploven ikke kan anvendes på kommunernes fastsættelse af vej­bidrag efter betalingsloven, og at tilsynet med kommunerne på dette område derfor må udøves af det almindelige kommunale tilsyn.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk