Hop til indhold
Højesteret

Forsvarers videregivelse af oplysninger fra lukket grundlovsforhør 
03-05-2016 

Sag 244/2015
 

Dom afsagt den 3. maj 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Advokat idømt bøde for i forbindelse med sit virke som beskikket forsvarer uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger fra et grundlovsforhør

T havde været beskikket som forsvarer for en af de tiltalte, A, i sagen om tyveri fra Rigsarki­vet. Under grundlovsforhøret, der af hensyn til sagens opklaring blev afholdt for lukkede døre, fremkom der oplysninger om As tidligere ansættelsesforhold hos Renoflex, om at Re­noflex i 2010 modtog dokumenter fra Landsarkivet for Sjælland til makulering i forbindelse med en oprydning, og om at en del af materialet i hans besiddelse hidrørte fra en lignende makuleringssag fra Ordenskapitlet i 2008. Disse oplysninger havde T videregivet til en journalist på Politiken, der offentliggjorde oplysningerne i en artikel den 31. oktober 2012. T var i byretten blevet frifundet for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1, mens T i lands­retten var blevet idømt 20 dagbøder á 500 kr.

Af anklageskriftet fremgik alene, at T var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1, ved som beskikket forsvarer for A til Politiken at have videregivet oplysninger, der var fremme i et lukket grundlovsforhør, idet han ”blandt andet videregav oplysninger om sin kli­ents tilknytning til Renoflex og makuleringsarbejde:”

Sagen drejede sig navnlig om, hvorvidt T i landsretten var dømt for forhold, der ikke var om­fattet af anklageskriftet, og om gerningsindholdet i straffelovens § 152, stk. 1, var opfyldt.

Højesterets flertal fandt, at T ikke havde kunnet være i tvivl om, at udtrykket ”makuleringsar­bejde” i anklageskriftet var en kort udtryksmåde, der også omfattede udtalelsernes angivelse af omstændighederne omkring makuleringsarbejdet. Det kunne derfor ikke antages at have haft betydning for Ts mulighed for at tilrettelægge sit forsvar, at det fulde indhold af udtalel­serne til Politiken ikke fremgik af anklageskriftet. Der var herefter ikke grundlag for at fastslå, at T i landsretten var dømt for forhold, der ikke var omfattet af anklageskriftet.

Højesterets flertal fandt endvidere, at videregivelsen af de fortrolige oplysninger havde været uberettiget, da der var tale om oplysninger, der kunne skade efterforskningen, idet potentielle vidner ville kunne være påvirket af kendskabet til As forklaring. Videregivelsen var derfor omfattet af straffelovens § 152, stk. 1.

Herefter, og da straffen fandtes passende fastsat, stadfæstede Højesteret landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk