Hop til indhold
Højesteret

Forsvarersalær forhøjet 
14-10-2015 

Sag 119/2015
 

 

Kendelse afsagt den 9. oktober 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Salær til beskikket forsvarer forhøjet

Advokat Finn Walther Petersen blev beskikket som ny forsvarer for T under anke af en straffesag.

Hovedforhandling i landsretten blev berammet til den 16. og 17. december 2014. Den 10. december 2014 anmodede forsvareren om omberammelse, idet han ikke havde modtaget ekstrakterne på ca. 634 sider eller bevisfortegnelsen. Anklagemyndigheden oplyste på landsrettens forespørgsel, at ekstrak­terne måtte være blevet sendt til forsvareren eller gået tabt i posten. Ekstrakterne, som i det væsentlig­ste indeholdt de samme bilag som for byretten, blev sendt/genfremsendt til forsvareren den 12. decem­ber 2014, og landsretten fastholdt hovedforhandlingen. Den 15. december 2014 frafaldt T anken.

Landsretten tillagde forsvareren salær med 1.700 kr.+ moms.

Sagen for Højesteret angik fastsættelsen af salæret.

Forsvareren anmodede om salær for ca. ti timer anvendt på gennemgang af sagens materiale, juridiske undersøgelser m.v., møder med klienten, korrespondance og telefoniske drøftelser, samt salær for den til hovedforhandlingen reserverede tid. Anklagemyndigheden gjorde heroverfor gældende, at det til­kendte salær var i overensstemmelse med det takstmæssige salær for ankefrafald inden hoved­forhand­lingen efter forhandling af normal varighed med klienten på op til 1.700 kr. + moms.

Højesteret udtalte, at salær til en beskikket forsvarer i en straffesag skal fastsættes med udgangspunkt i de vejledende salærtak­ster og med hensyntagen til det opnåede resultat, sagens beskaffenhed og arbej­dets omfang. På denne baggrund samt efter det af forsvareren oplyste om det anvendte tidsforbrug sam­menholdt med ankesagens forløb, sagens karakter og sagens omstændigheder i øvrigt, ændrede Højesteret landsrettens afgørelse, således at salæret forhøjedes til 10.000 kr. + moms.

 Læs hele kendelsen 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk