Hop til indhold
Højesteret

Forsvarerbeskikkelse 
24-09-2014 

Sag 36/2014
 

 

Kendelse afsagt den 22. september 2014

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Færdselsstraffesag med påstand om bødestraf og betinget førerretsfrakendelse kunne fremmes til dom i tiltaltes fravær uden obligatorisk beskikkelse af forsvarer

Anklagemyndigheden havde tiltalt T for spirituskørsel og nedlagt påstand om bødestraf og betinget frakendelse af førerretten. T, der ikke havde fremsat ønske om at få beskikket en forsvarer, udeblev uden gyldig grund fra det retsmøde, hvor straffesagen skulle behandles. Anklagemyndigheden anmodede derfor om, at der blev afsagt udeblivelsesdom over T, hvilket byretten ikke imødekom. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse.

Højesteret udtalte bl.a., at der efter retsplejelovens § 731, stk. 1, litra j, skal ske obligatorisk forsvarerbeskikkelse i sager, der fremmes i tiltaltes fravær, og hvor der er spørgsmål om fængselsstraf. Efter bestemmelsens ordlyd skulle der således ikke ske forsvarerbeskikkelse i den foreliggende sag, hvor der alene var spørgsmål om bødestraf og betinget førerretsfrakendelse. Forarbejderne til bestemmelsen gav endvidere ikke grundlag for en anden fortolkning end den, som bestemmelsens klare ordlyd førte til. Højesteret hjemviste herefter sagen til fortsat behandling ved byretten.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk