Hop til indhold
Højesteret

Forsvarer afbeskikket og ikke tilkendt salær 
06-04-2016 

Sagerne 199/2015 og 200/2015
Kendelse afsagt den 6. april 2016Anklagemyndigheden
mod
T

og

Anklagemyndigheden
mod
T


Det var nødvendigt at afbeskikke en forsvarer for at sikre tiltalte et effektivt forsvar, og forsvareren var ikke berettiget til salær for det udførte arbejde

Landsretten afsagde i en straffesag kendelse om afbeskikkelse af en beskikket forsvarer, advokat A, og om at sagen skulle gå om under medvirken af nye dommere og domsmænd og ny forsvarer. Der var blandt domsmandsrettens medlemmer enighed om, at det ville være uforsvarligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Landsretten lagde herved vægt på, at forsvarerens optræden i sagen, herunder afhøringer og procedure, var af en sådan karakter, at der ikke var givet tiltalte et relevant og tilstrækkeligt forsvar. Landsretten fremhævede i den forbindelse en række forhold, herunder at forsvarerens afhøring af det vidne, som efter tiltalen i sagen havde været udsat for vold mv., var utilstrækkelig, at forsvarerens procedure ikke forholdt sig til de relevante bevistemaer i sagen, og at forsvarerens bemærkninger om strafudmålingen nærmest måtte forstås som en opfordring til at straffe hårdest muligt for at understrege forsvarerens synspunkter i relation til en bevisførelse, som landsretten tidligere havde afslået.

Landsretten tilkendte ikke advokat A salær for udførelse af forsvaret, idet landsretten anførte, at sagens udførelse havde været behæftet med så væsentlige mangler, at beskikkelsen var ophævet.

Højesteret tiltrådte, at forsvaret af tiltalte havde været så mangelfuldt, at det var nødvendigt at afbeskikke forsvareren for – som led i en retfærdig rettergang – at sikre tiltalte et effektivt forsvar. Dette gjaldt, selv om tiltalte ikke havde anmodet om afbeskikkelse. Højesteret tiltrådte desuden, at advokat A ikke var berettiget til salær for det arbejde, han havde udført inden afbeskikkelsen.

Højesteret stadfæstede derved landsrettens afgørelser.


 Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk