Hop til indhold
Højesteret

Forsikringsdækning for ”voldsomt tøbrud” 
30-11-2015 

Sag 251/2014
 

Dom afsagt den 30. november 2015

 

A
mod
Alm. Brand Forsikring A/S

 

A havde krav på erstatning for vandskader på sin ejendom og sit indbo som følge af et voldsomt tøbrud.

As ejendom blev oversvømmet i forbindelse med, at sneen smeltede den 12. marts 2010. Det fremgik af A’s forsikringsbetingelser, at hus- og indboforsikringen dækkede skader som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke kunne få normalt afløb.

Sagen angik, om der var forsikringsdækning for vandskade på As ejendom og indbo, fordi der var tale om voldsomt tøbrud i forsikringsbetingelsernes forstand. 

Højesteret udtalte, at det ved vurderingen af, om der foreligger voldsomt tøbrud, er afgørende, om der på skadestidspunktet på grund af vejrforholdene skete en så stor og pludselig afsmeltning af sne eller is, at store mængder smeltevand ikke kunne få normalt afløb og af den grund oversvømmede forsikringsstedet.

Højesteret fastslog, at snedybden faldt fra ca. 10 cm til 0 cm på skadesdatoen, og at afsmeltningen havde været i størrelsesordenen 270.000 liter pr. time på skadestidspunktet. Højesteret henviste endvidere til de afgivne forklaringer, til de billeder, der var optaget fra skadesstedet, og til at jorden var frostbundet efter en længere periode med frostvejr. Højesteret fastslog på denne baggrund, at der på skadestidspunktet opstod en helt usædvanlig situation, der bevirkede, at store mængder smeltevand over kort tid strømmede mod As ejendom, hvilket medførte vandskade. Der var derfor tale om et voldsomt tøbrud.

Da forholdene på ejendommen (en jordvold) ikke var af en sådan karakter, at det kunne fratage A forsikringsdækning, havde A ret til erstatning for skaderne på sin ejendom.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk