Hop til indhold
Højesteret

Forældelse af erstatningskrav 
22-11-2011 

Sag 285/2008

Dom afsagt den 22. november 2011.

Søren Theill Jensen og
Anne Margrethe Heider
mod
Miljøstyrelsen

Forældelse af erstatningskrav

I en sag om godtgørelse og erstatning til naboejendomme til et savværk i anledning af støjgener som følge af lempeligere støjvilkår end de vejledende støjgrænser i en afgørelse fra Miljøstyrelsen fra 1998 fandt Højesteret sammenfattende, at kravene om godtgørelse og erstatning var forældet. Kravene var undergivet forældelsesfristen på 5 år i forældelsesloven af 1908. Der var ikke grundlag for suspension af forældelsesfristens begyndelses­tids­punkt, og forældelsesfristen løb derfor fra skadens indtræden, hvilket var fra tidspunktet for meddelelsen af afgørelsen. Forældelse af kravene om godtgørelse og erstatning blev ikke afbrudt af et søgsmål om gyldigheden af Miljøstyrelsens afgørelse.

For så vidt angår et erstatnings- og godtgørelseskrav som følge af en afgørelse fra Miljøstyrelsen fra 2005 bemærkede Højesteret, at søgs­­mål til prøvelse af afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven, skal være an­lagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt, hvilket og­­så gælder for anlæg af en sag om godtgørelse eller er­statning, når myndighedens af­gø­relse skal prø­ves under sa­gen.

Det var ubestridt, at søgs­­­målsfristen i miljøbeskyt­tel­­ses­lo­vens § 101, stk. 1, 1. pkt., var udløbet. Sø­ren Theill Jensen og An­ne Mar­grethe Heid­er kunne der­for ikke få prøvet Mil­jø­sty­rel­sens afgørel­se fra 2005. Allerede som følge her­af kunne de ikke kræve godt­gørelse eller erstatning i an­led­ning af de støj­grænser, der var fastsat i denne af­gørel­se.

Højesteret frifandt herefter Miljøstyrelsen.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 Læs hele dommen.

Til top Sidst opdateret: 22-11-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk