Hop til indhold
Højesteret

Forlængelse af uddannelsesaftale 
21-01-2015 

Sag 180/2013
 

Dom afsagt den 21. januar 2015

 

Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A
mod
Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Carsten Skov

 

Biintervenienter: Forbundet af Offentligt Ansatte og KL

 

Gravid kvinde havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale, der udløb under hendes barselsorlov

A indgik i 2007 en uddannelsesaftale med Carsten Skov om uddannelse som anlægsgartner i Carsten Skovs virksomhed i perioden 1. april 2007 - 31. juli 2010. I 2009 blev A gravid med forventet barselsorlov fra den 27. maj 2010.

Spørgsmålet var, om Carsten Skov havde pligt til at forlænge A’s uddannelsesaftale, der ud­løb under hendes barselsorlov.

Højesteret fastslog, at en elev, der bliver gravid, og som påbegynder barselsorlov, inden ud­dannelsesaftalen er udløbet, kan kræve, at aftalen forlænges i nødvendigt omfang. Arbejdsgi­veren og eleven skal i første række forsøge at opnå enighed om en forlængelse af uddannel­sestiden. Initiativet til en drøftelse heraf vil naturligt komme fra den gravide elev, men ar­bejdsgiveren har i kraft af sin pligt til oplæring en forpligtelse til at søge afklaret, om der er behov for forlængelse, og om nødvendigt indbringe spørgsmålet for det faglige udvalg.

Højesteret lagde til grund, at A ikke havde tilkendegivet over for Carsten Skov, at hun ikke ønskede uddannelsesaftalen forlænget. A’s skole sendte den 27. maj 2010 et brev til Carsten Skov, der var vedlagt et tillæg til uddannelsesaftalen. Carsten Skov besvarede ikke brevet og forsøgte ikke at få afklaret, om A ønskede en forlængelse. I stedet bad han A om at tilbagele­vere firmaets ejendele med henvisning til, at uddannelsesaftalen udløb den 31. juli 2010. Hø­jesteret fastslog, at Carsten Skov herved havde handlet i strid med erhvervsuddannelsesloven, og at hans tilkendegivelser over for A måtte sidestilles med en afskedigelse i strid med lige­behandlingsloven. Højesteret tilkendte herefter A en godtgørelse svarende til ca. 2 måneders løn.

Landsretten havde frifundet Carsten Skov.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk