Hop til indhold
Højesteret

Forelæggelse for EU-Domstolen 
10-08-2016 

Sag 5/2015
 

Kendelse afsagt den 20. juni 2016

 

Assens Havn
mod
Navigators Management (UK) Limited

 

Højesteret har besluttet at forelægge et spørgsmål for EU-Domstolen om, hvorvidt en værnetingsaftale efter Domsforordningens artikel 13, nr. 5, jf. artikel 14, nr. 2, litra a, er bindende for en skadelidt, der efter national ret har hjemmel til at anlægge direkte krav mod forsikringsselskabet.

Sagen drejer sig om et erstatningskrav i anledning af skader på Assens Havn, der opstod under besejlingen af anlægget med en slæbebåd i efteråret 2007. Det er omstridt, hvordan skaderne er opstået, og hvem der bærer ansvaret herfor. Assens Havn har anlagt sag ved Sø- og Handelsretten direkte mod Navigators Management som ansvarsforsikringsselskab for skadevolder, der er gået konkurs. Under sagen er der rejst spørgsmål om bl.a. værneting, og dette spørgsmål er udskilt til særskilt behandling. Sø- og Handelsretten afviste ved dom af 22. december 2014 sagen med henvisning til, at der ikke er værneting i Danmark.  

Hovedspørgsmålet for Højesteret er, om Assens Havn, der i medfør af den danske bestemmelse i forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, kan anlægge sag direkte mod skadevolders forsikringsselskab, er bundet af den aftale om værneting, der er indeholdt i forsikringsaftalen mellem skadevolder og dennes forsikringsselskab, jf. Domsforordningens artikel 13, nr. 5, jf. artikel 14, nr. 2, litra a. Hvis skadelidte er bundet af værnetingsaftalen, er sagen med rette afvist af Sø- og Handelsretten. Hvis skadelidte derimod ikke er bundet af aftalen, kan sagen som sket anlægges på skadestedet, jf. Domsforordningens artikel 10, jf. artikel 11, stk. 2.

Sagen er behandlet skriftligt i Højesteret, og Højesteret har den 20. juni 2016 truffet afgørelse om, at der skal forelægges et spørgsmål for EU-Domstolen om, hvorvidt en skadelidt, der efter national ret har hjemmel til at anlægge direkte sag mod skadevolders forsikringsselskab, er bundet af en aftale om værneting, som forsikringsgiver og forsikringstager gyldigt har indgået efter Domsforordningens artikel 13, nr. 5, jf. artikel 14, nr. 2, litra a.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk